SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PODLE GDPR)

 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a dalšími obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tímto společnosti  Olzatex s.r.o. se sídlem Hutnická 891, Lyžbice, 739 61 Třinec, IČO: 64613330, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8861, emailový kontakt: info@olzatex.cz (dále jen „Správce”), uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány (rozsah zpracování):

-          jméno a příjmení

-          poštovní adresa,

-          emailová adresa,

-          telefonní číslo,

-          dodací adresa,

-          IČ právnické osoby/ fyzické osoby – podnikatele

-          daňové identifikační číslo klienta

-          popř. další údaje získávané od klienta

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Sběr informací správcem za účelem uzavření a realizace kupní či jiné uzavírané smlouvy správce se zákazníkem, pro vymáhání práv z kupní či jiné uzavírané smlouvy správce se zákazníkem, zasílání obchodních nabídek Správce, k marketingovým účelům a provozu informačního systému e-shopu. Kupující dále souhlasí, zvolil-li si tuto možnost, se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, jakož i s tzv. profilováním pro účely zasílání obchodních sdělení.

 

3. Doba zpracování osobních údajů :

Zpracovatel je oprávněn uchovávat a archivovat veškeré osobní informace po dobu nezbytně nutnou k naplnění a realizaci kupní či jiné uzavírané smlouvy správce se zákazníkem, pro vymáhání práv z kupní či jiné uzavírané smlouvy správce se zákazníkem, jakož i údajů, které Správce je povinen uchovávat a archivovat na základě obecně platných předpisů, a to zejména pro účely daňové či obdobné, vyplývající z obecné platných předpisů České republiky. 

 

Veškeré údaje pro zasílání obchodních nabídek Správce a marketingové účely budou Správcem zpracovány po dobu maximálně pěti let nebo do odvolání souhlasu subjektu údajů.

4. Odvolání souhlasu

S výše uvedeným zpracováním pro marketingové účely udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to buď písemným odvoláním zaslaným na adresu sídla Správce, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu Správce.

 

5. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám (zpracovatelům):

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, pouze a výlučně však jen v rozsahu nutném pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Tímto zpracovatelem jsou pro Správce tyto osoby:

 

Poskytovatel marketingových služeb: Advizio marketing s.r.o

Poskytovatel sotfwaru: EVici webdesign s.r.o.

Poskytovatel skladového a účetního softwaru: ABRA Software a.s

Správce počítačové sítě: Alberoc s.r.o.,

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

 

6. Poučení

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a čl. 13 nařízení Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR):

-          máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět,

-          máte právo požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

Formulář žádostí  ZDE 

-          máte právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-          máte právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, nebo jejich zpracování omezit,

-          máte právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,

-     máte právo vznést námitku proti zpracování

-          máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci,

-          Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám, tudíž se tento souhlas nevztahuje na transfer údajů do zahraničí,

-          Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

 

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně a zcela svobodně.

 

Domnívá-li se zákazník, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem či nařízení GDPR, má právo požadovat vysvětlení nebo odstranění závadného stavu, jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

7. Uchovávání informací správcem

Veškeré osobní informace zákazníka jsou po uzavření smlouvy se Správcem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné jen prodávajícímu, popřípadě pověřeným zpracovatel dle bodu 5. tohoto souhlasu. Informace jsou zabezpečeny proti zneužití třetími osobami šifrováním, hesly a dalšími autorizačními údaji, jakož i branou firewall pro zneužití formou dálkového přístupu.