Identifikace Subjektu údajů:

Jméno a příjmení:             _________________________________________________

Datum narození:            _________________________________________________

Adresa:                       _________________________________________________

Další identifikace (e-mail, telefonní číslo,…):            _______________________________

 

Předmět žádosti – Jaké právo chci využít

 

Právo na přístup

Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte (např. údaje nutné k plnění smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli, nebo monitorování toho, jak využívám zakoupené služby atd.);

nebo

Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů;

nebo

Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem:

na následující emailovou adresu: ____________________; nebo

na následující adresu: ____________________.

 

Právo na opravu

Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: ____________________________________

Aktuální hodnota osobních údajů je: ____________________________________

 

Právo na výmaz

Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje ____________ a vymazali je z vašich systémů.

 

Právo na omezení zpracování (popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat)

Přeji si, abyste omezili následující zpracování __________ (popis zpracování, které si přejete omezit) mých osobních údajů __________ (kterých osobních údajů se má omezení týkat).

 

 

Právo na přenositelnost

Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte,

___________________________, v následujícím formátu ________________.

Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: _______________.

 

nebo

 

Přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému správci:

Jméno správce:           ___________________________

Adresa správce:         ___________________________

Email správce:            ___________________________

Telefon správce:         ___________________________

 

Právo vznést námitku proti zpracování

Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: ________________

Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů? (ANO/NE)

Důvod žádosti

Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.

__________________________________________________________________________________

Formulář ke stažení  ZDE.